“Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem”

“Znać prawa nie znaczy trzymać się słów ustaw, lecz ich treści mocy działania”

Kancelaria

 

Adwokat Anna Turlej jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiowała także na Uniwersytecie Bayreuth (Niemcy) oraz ukończyła Studium Prawa Niemieckiego UAM. Od 2010 r. jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Zawodowe zainteresowania adw. Anny Turlej koncentrują się wokół prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego. Nadto, chętnie podejmuje się spraw rodzinnych i spadkowych.

Mec. Anna Turlej biegle posługuje się językami angielskim i niemieckim.

 

Specjalizacje


PRAWO CYWILNE

 • prowadzenie postępowań sądowych, w tym postępowań rejestrowych, wieczystoksięgowych, zabezpieczających oraz egzekucyjnych
 • negocjowanie, przygotowywanie i opiniowanie projektów umów
 • windykacja należności

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

 • kompleksowa obsługa bieżącej działalności podmiotów gospodarczych,
 • prowadzenie postępowań sądowych, w tym o rozwiązanie spółki oraz wyłączenie wspólnika
 • prowadzenie postępowań sądowych przeciwko członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • prowadzenie postępowań sądowych o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał spółek kapitałowych (spółka z o.o. oraz spółka akcyjna)
 • prowadzenie postępowań rejestrowych (KRS)
 • zakładanie i likwidacja spółek prawa handlowego
 • organizacja zgromadzeń spółek kapitałowych
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa upadłościowego, w tym zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości oraz pomoc w sporządzaniu wniosków w przedmiocie ogłoszenia upadłości
 • negocjowanie, sporządzanie i opiniowanie umów gospodarczych
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, statutów spółek, fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni

PRAWO RODZINNE

 • prowadzenie spraw o rozwód i separację
 • prowadzenie spraw o podział majątku
 • prowadzenie spraw o ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa
 • prowadzenie spraw z zakresu władzy rodzicielskiej, w tym o jej pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie
 • prowadzenie spraw o uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 • prowadzenie spraw o zasądzenie alimentów
 • rozliczenia konkubinatu

PRAWO SPADKOWE

 • prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku
 • prowadzenie spraw o dział spadku
 • prowadzenie spraw o zachowek

PRAWO RZECZOWE

 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony własności i posiadania
 • prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności
 • prowadzenie spraw o stwierdzenie zasiedzenia
 • prowadzenie postępowań wieczysto księgowych, w tym o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • prowadzenie spraw o eksmisję
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego
 • prowadzenie spraw wywłaszczeniowych

PRAWO KARNE

 • obrona podejrzanych w postępowaniach przygotowawczych,
 • obrona oskarżonych w postępowaniach sądowych, także w postępowaniach karno-skarbowych
 • obrona obwinionych w postępowaniach o wykroczenia
 •  reprezentacja oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego lub oskarżyciela prywatnego
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
 • sporządzanie wniosków w postępowaniu wykonawczym, w tym  o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • sporządzanie wniosków, odwołań, zażaleń, skarg oraz skarg kasacyjnych
 • reprezentacja przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi

Honorarium

 


BIEŻĄCA OBSŁUGA PRAWNA

W przypadku bieżącej obsługi prawnej wynagrodzenie ustalane jest ryczałtowo. Ryczałt obejmuje określoną w umowie liczbę godzin, w trakcie których kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz klienta. Ta forma rozliczeń miesięcznych skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców.


PORADA PRAWNA

Wynagrodzenie za udzielenie jednorazowej porady prawnej wynosi już od 50 zł netto. W przypadku zlecenia prowadzenia danej sprawy, koszt porady zaliczany jest na poczet wynagrodzenia.


REPREZENTACJA PRZED SĄDEM BĄDŹ ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Kompleksowe prowadzenie sprawy, obejmujące m. in. przygotowanie pism procesowych oraz stawiennictwo przed sądem bądź organem administracji publicznej, wiąże się z wynagrodzeniem ustalanym w następujący sposób:

 1. w drodze wynagrodzenia ryczałtowego za prowadzenie sprawy przed sądem/organem administracji (kwota ustalana jest oddzielnie za postępowanie w I. i II. instancji),
 2. w drodze wynagrodzenia za każdorazowe stawiennictwo lub inną czynność dokonywaną przez adwokata w sądzie/przed organem administracji.

 

Kontakt


Kancelaria Adwokacka
Anna Turlej

ul. Romka Strzałkowskiego 5/7

60-854 Poznań

tel. 607 690 360

NIP: 666-201-14-31
REGON 360244157

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016. jest Kancelaria Adwokacka Anna Turlej, ul. Romka Strzałkowskiego 5/7, 60-854 Poznań.